INFORMACE PRO HOSTY

Ten kdo hledá samotu, klid a ticho v krásné přírodě našeho největšího národního parku Šumava, je toto místo ideální volba. Ubytovaným jsou k dispozici 4 vybavené pokoje se sociálním zařízením s celkem 13 ti lůžky z toho jsou dvě přistýlky . Objekt je přímo u lesa. Hájenka je dostupná autem, parkování přímo u objektu. Hájenka je kousek od Lipenské nádrže a je zasazena mezi lesy na polosamotě ( vedle malá chatka s rybníčkem) a příjezd k objektu je již pouze na zvláštní povolení Šumavského národního parku, které je hostům hájenky samozřejmě po dobu pobytu k dispozici. Asi 300m od hájenky probíhá Vltavská cesta, která se tahne Šumavou podél Vltavy a šumavskými lesy a to v délce cca 36 ti km(Nová Pec - Stožec) a je hojně využívana in - line bruslaři a cyklisty. Kousek od hájenky začíná známá medvědí stezka, nedaleko Boubínský prales, krásný je výlet k Plešnému Jezeru a k Schwarcenberskému kanálu, dále Stožecká kaple, Jelení vrchy či zřícenina hradu Vítkův kámen a mnoho dalších krásných historických míst, které v průběhu vašeho pobytu můžete navštívit. Na všechny tyto místa vede rozsáhlá síť cyklostras či skvěle značených pěších turistických stezek. O tom, že tato lokalita je přímo houbařským rájem se není nutno asi více zmiňovat. Cyklistika a turistika je pro tuto lokalitu ideální volnočasovou aktivitou. Kousek krásné koupaliště na Lipně v Nové Peci. Poloha je ideální také samozřejmě pro zimní sporty a to hlavně pro běžkaře, kde je možno nasadit běžky již od objektu a na šumavské běžkařské okruhy je to kousek a kterých je cca 400 km. Take jsou zde ideální podmínky pro sjezdové lyžování ( např. Hochficht 22 km, který nabízí jednoznačně nejkvalitnější lyžování v okruhu do 250 km od Prahy, ale další lyžařská střediska v okolí). V Nové Peci (2,5 km od hájenky) je možno navázat na nejdelší bruslařskou dránu na světě na zamrzlém Lipně.

Zde je  k přečtení ubytovací smlouva s ubytovacím řádem a jsou zde uvedeny všechny provozní informace potřebné k pobytu . Věříme , že požadavky  jsou v souladu s tím , že se  budete nacházet v krásné části Národního parku Šumava  . Rádi Vás v hájence uvítámě .
V případě, že se budete chtít na cokoli zeptat nebo cokoli doplnit , zavolejte nám -
viz kontakt .

Smlouva o poskytnutí ubytovacích služeb

Smlouva o poskytnutí ubytovacích služeb

Ubytovatel: Leoš Hrdlička  , obětí 6 května 555/6, 140 00 Praha 4
IČO: 14991578
Bankovní spojení: účet č.  1595083021/3030, vedený u  Air Bank .
IBAN  CZ7630300000001595083021
SWIFT kód BIC  AIRACZPPXXX
tel : 602341324
E mail : hájenkaovesna@seznam.cz
(dále jen "ubytovatel")

a

jméno a příjmení (firma):  datum narození (IČO):  ……………………
bydliště (sídlo):   ……………………….

(dále jen "ubytovaný")
uzavřeli dále uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 51 a § 754 občanského zákoníku v platném znění tuto

Smlouvu o poskytnutí ubytovacích služeb

I.
Předmět smlouvy
Ubytovatel prohlašuje, že poskytne ubytování ve svém soukromém zařízení (chalupě) na adrese Hájenka Ovesná , Stožec 70 , 384 44 STOŽEC ok. Prachatice.
Termín ubytování:  ……………. ( nástup 14-17)  ……………….( odjezd do 10.00hod.)
Počet ubytovaných osob:  …………
Seznam ubytovaných osob:  uveden v ubytovací knize a tento seznam bude dodán 10 dnů před nástupem na pobyt  na e mail ubytovatele ( jméno , adresa a číslo občanského průkazu pakliže jej ubytovaný vlastní.

II.
Cena za ubytování
Ubytovaný se zavazuje, že za poskytnuté služby uvedené v článku č. I., uhradí smluvní cenu ve výši  …………..( slovy  ……………………..……..)  která byla stanovena dle platného ceníku na základě počtu ubytovaných osob a domluvených  služeb - viz  www.ubytovani-sumava-stozec.cz  . Ubytovaný se dále zavazuje uhradit smluvenou cenu takto: zálohu z této zde uvedené ceny  výši 50 %  do 5 ti pracovních dnů   od potvrzení objednávky (rezervace termínu , tím je myšleno datum odeslání této smlouvy na e mail ubytovaného) to je ……………… (slovy……………..)  . Uhrazením zálohy host potvrzuje, že se seznámil se službami, cenou, stornovacími podmínkami a ubytovacím řádem a souhlasí s nimi  .  V případě , že tato záloha nebude uhrazena včas a v domluveném termínu rezervace bude automaticky zrušena . Zbývající částku( doplatek) ve výši  …………………. (patnácttisícdebvětsetšedesát)    včetně kauce ve výši ……………… (slovy ……………. ) , celkem tedy …………………….. (slovy …………………………..,  uhradí nejpozději 10 dnů před příjezdem . Jestliže doplatek za pobyt nebude připsán 5 dnů před nástupem na pobyt na účet ubytovatele bude pobyt zrušen bez nároku na vrácení zaplacené zálohy . Doplatek za pobyt  není možno hradit v hotovosti při příjezdu  a bez doplatku nebude pobyt umožněn . Všechny platby budou provedeny na účet ubytovatele ,který je uveden v hlavičce  ubytovatele na této smlouvě .  Faktury  se automaticky nevystavují , je však možno o ně požádat  a jako doklad o výši plateb  slouží tato smlouva o ubytování  a výpisy z účtu  ubytovaného .  Po skončení pobytu budou z kauce  ceny za energie  a úklid  , popřípadě  způsobené škody .(podrobně -viz ubytovací řád)  Zbylá část  kauce s vyúčtováním ( bude zasláno na e mail) , bude odeslána zpět na tentýž účet, ze kterého byla kauce přijata, a to do 5-ti pracovních  dnů od ukončení pobytu a zasláno vyúčtování služeb na e mail uvedený v této smlouvě . Všechny další údaje jako platby za služby , podrobné podmínky ubytování , podmínky chování v objektu atd.  jsou vyspecifikovány v ubytovacím řádu , který je nedílnou součástí této smlouvy a také  je uveřejněn na našich internetových stránkách www.ubytovani-sumava-stozec.cz ,  popřípadě na partnerských a inzertních webech, kde je objekt prezentován k pronájmu  a je také nedílnou součástí  této smlouvy .V případě,  že se dostane do rozporu  smlouva a nebo ubytovací řád který je uveden na našich domovských schránkách nebo partnerských webech platí ustanovení ujednaná v této smlouvě a v tomto ubytovacím řádu který je součástí této smlouvy .Po uhrazení zálohy je  ubytovanému zaslána kopie povolení k vjezdu z Nové Pece s vyznačením doby pobytu  .  Toto povolení doporučujeme vozit sebou společně s ubytovací smlouvou a kopii povolení k vjezdu a  kopii povolení k vjezdu  nechávat po celou dobu pobytu za čelním sklem .Minimální počet ubytovaných v objektu je 8 osob a minimální počet  6 nocí  tzn. , že v případě že na ubytování nakonec nastoupí reálně menší počet  osob než  8 osob a nebo ubytování nakonec bude kratší než 6 nocí a to z jakéhokoli důvodu ,  celková  cena za objekt a ubytování  bude účtována vždy   minimálně za 8 osob a 6nocí .

Nedílnou součástí této smlouvy    je i ubytovací řád a pro účely této smlouvy je závazným  dokumentem  , ubytovaný prohlašuje že jej obdržel  na svůj e mail společně s ubytovací smlouvou  , seznámil se ním on i všichni ubytovaní a prohlašuje  zároveň s podpisem této ubytovací smlouvy, že bude  dodržovat a plnit všechny závazky a povinnosti které z něj vyplývají . 

IV.
Zrušení ubytování a storno podmínky .

Pro účely této smlouvy se stanovují sezóny takto :
Letní sezóna: 22.6.-15.9.
Zimní sezóna:2.1.-31.3.
Mimosezóna : 16.9. - 19.12. a 1.4 – 21.6.
Z toho:
Silvestr: 27.12-2.1
Vánoce 20.12-26.12
Ubytovaný je oprávněn před zahájením ubytování od smlouvy odstoupit. Je-li důvodem odstoupení ubytovaného od smlouvy porušení závazku k poskytnutí ubytovacích služeb ze strany ubytovatele  , zavazuje se ubytovatel bez zbytečného odkladu vrátit ubytovanému vše, co od něho obdržel na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl ubytovaný povinen hradit odstupné.Ubytovatel je oprávněn před zahájením ubytování od smlouvy odstoupit jen z důvodu zrušení termínu ubytování ze závažných provozních důvodů na straně ubytovatele  , popřípadě, že nastanou okolnosti tzv. vyšší moci. V tomto případě je povinen vrátit celou částku včetně rezervačního poplatku a to do 5-ti dnů na účet ubytovaného. Ubytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v průběhu ubytování, jestliže ubytovaný v prostorách ubytovacího zařízení  hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje a nedodržuje své závazky a povinnosti, specifikované v této smlouvě a   ubytovacím řádu ,který je nedílnou součástí této smlouvy . Odstoupí-li ubytovatel od smlouvy z důvodu zrušení termínu ubytování před jeho zahájením, má ubytovaný právo požadovat, aby mu na základě nové smlouvy byl poskytnut jiný termín ubytování nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě, je-li ubytovatel schopen takový termín nabídnout. Při uzavření nové smlouvy se platby uskutečněné na základě původní smlouvy považují za platby pro plnění nové smlouvy. Je-li cena služeb u nového termínu ubytování nižší než již uskutečněné platby podle předchozí věty, zavazuje se ubytovatel tento rozdíl bez zbytečného odkladu klientovi vrátit.Zákazník má právo kdykoliv před začátkem pobytu, bez oznámení důvodu, odstoupit od rezervace. Toto odstoupení musí být učiněno výhradně e mailem na emailovou adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy  . Avšak vyhrazujeme si právo tuto skutečnost oznámit minimálně 60 dní před začátkem pobytu v hlavní, zimní a mimosezóně   a 90 dní před začátkem pobytu v období vánočních a silvestrovských pobytů, tj. pobytů ve dnech 20.12. - 2.1. V tomto případě má zákazník nárok na vrácení 100% zálohy. V případě neoznámení storna  do 60. , resp. 90. dne před příjezdem, je zákazník nucen a zavazuje se uhradit  následující storno poplatky:

Letní , zimní a mimosezóna: 
60 - 41 dní = 30% zálohy 
30 - 21 dní = 50% zálohy
20 - 0 dní = 100% zálohy

Vánoce a Silvestr:

90 - 71 dní = 30% zálohy
70 - 41 dní = 50% zálohy
40 - 0 dní = 100% zálohy

V.
Převod smlouvy
Před zahájením ubytování je ubytovaný oprávněn využít sjednaných služeb ve prospěch jiné osoby za podmínky, že tuto skutečnost písemně oznámí ubytovateli. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává novým ubytovaným. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového klienta, že souhlasí s uzavřenou smlouvou. Původní a nový klient společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny poskytovaných služeb a úhradu nákladů, pokud takové náklady v souvislosti se změnou klienta vzniknou.

VI.
Ubytovací prostory a povinnosti smluvních stran
Ubytovaný je oprávněn užívat prostory ubytovacího zařízení, jakož i užívat společné prostory ubytovacího zařízení. Práva a závazky vyplývající z této smlouvy se přiměřeně vztahují i na osoby uvedené v článku č.I. této smlouvy ubytované spolu s ubytovaným. Odpovědnost za dodržování závazků podle této smlouvy ze strany uvedených osob nese ubytovaný.Ubytovatel se zavazuje odevzdat ubytovanému prostory ubytovacího zařízení ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. Ubytovaný se zavazuje předat ubytovateli veškeré údaje o všech ubytovaných osobách pro splnění zákonné povinnosti úhrady pobytových a rekreačních poplatků, zejména data narození, jména a čísla občanských průkazů či pasů a umožnit ubytovateli jejich kontrolu. V případě, že některá ubytovaná osoba nebude přítomna v době předávání objektu, je ubytovaný povinen předat ubytovateli uvedené údaje nejpozději v den příjezdu dané osoby způsobem, který ubytovatel určí. Doporučujeme  ubytovaným nahlásit údaje vč čísel občanských průkazů pro zápis do ubytovací knihy  všech ubytovaných před nástupem na pobyt , urychlí se tím výrazně předání objektu k ubytování .Ubytovaný se zavazuje užívat prostory ubytovacího zařízení a plnění s ním spojená řádně; v těchto prostorách nesmí ubytovaný bez souhlasu ubytovatele zejména ubytovávat jiné než smluvené osoby nebo počet osob přesahující počet smluvený, nebo provádět podstatné změny na těchto prostorách.Ubytovaný se zavazuje ubytovateli odevzdat prostoty ubytovacího zařízení řádně a včas.   Při ztrátě klíčů od objektu je ubytovaný povinen uhradit ubytovateli částku 2.000,- Kč k provedení opatření k výměně zámků.

Ubytovaný je dále povinen

 • uhradit smluvní cenu za ubytování dle platného ceníku
 • řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu, před ukončením pobytu uvést vše do původního stavu dle podmínek v ubytovacím řádu .
 • seznámit se s Ubytovacím řádem a dodržovat jej
 • bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách vyhrazených k ubytování
 • při opouštění objektu tento řádně uzamykat a uzavírat všechna okna .
 • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou ubytovaný v prostorách způsobil

Ubytovaný nesmí bez souhlasu ubytovatele

 • provádět podstatné změny v ubytovacích prostorách /stěhovat nábytek apod./
 • přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě
 • umožnit ubytování (včetně krátkodobého) jiné osobě než nahlášené
 • ubytovávat či přechovávat v objektu zvířata
 • uvádět adresu jako místo podnikání

Ubytovaný dále v prostorách objektu nesmí

 • nosit zbraň a střelivo, nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití
 • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky anebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo ubytovanému předepsáno lékařem
 • kouřit uvnitř celého objektu
 • stanovat na pozemku patřícímu k objektu ( viz oplocení)

Ubytovatel dbá na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů, jakož i odpovídá za technický a hygienický stav objektu.Rodiče batolat a malých dětí jsou odpovědni zajistit dodržování čistoty v pokojích. Jedná se zejména o ochranu postelí, sedacích souprav před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu. Parkování vozidel ubytovaných je umožněno na  přilehlém parkovišti které je na pozemku patřícímu k objektu  . Ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla, nebo věcí ve vozidle.
VII.
Plnění závazků
Ubytovatel odpovídá za porušení svých závazků z této smlouvy. Nesplní-li ubytovatel své závazky vyplývající ze smlouvy řádně a včas, ubytovaný může uplatnit své právo u ubytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od skončení termínu ubytování.

VIII.
Závěrečné ustanovení
Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných a oběmi smluvními stranami podepsaných dodatků.Součástí této smlouvy není pojištění. Objednaný pobyt využívají klienti na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel ,kol , lyží po dobu rekreačního pobytu, stejně jako za škody (předčasné ukončení pobytu) způsobené přírodními živly (mráz, sníh, led,voda, vítr a pod.),vyšší mocí  či katastrofami  neodpovídáme. Ubytovatel má uzavřenu smlouvu s pojišťovnou Allianz pro podnikatelská rizika a odpovědnosti za škody které způsobí .Doporučujeme Vám před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.Tato smlouva se sepisuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběmi  smluvními stranami nebo jejím akceptováním  a úhrady zálohy smluvní ceny za poskytnuté služby.
V případě nesplnění povinnosti celkové úhrady smluvní ceny nebo nedodržení termínu splatnosti tato smlouva pozbývá platnosti.

V Praze   dne ...............                                                             V …………………. Dne

Ubytovatel: ....................................                                        Ubytovaný: ...................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UBYTOVACÍ ŘÁD  HÁJENKY OVESNÁ ( platný od 1.1.2020)

Vážení a milí hosté,
jsme rádi, že jste se rozhodli strávit chvíle odpočinku, právě u nás.
Žádáme Vás, abyste věnovali pozornost níže uvedeným pokynům. Prosíme, abyste se jimi řídili a pomohli navodit klidnou a ničím nerušenou atmosféru Vašeho pobytu.
  
Součástí uzavřené ubytovací  smlouvy jsou i práva a povinnosti upravené tímto ubytovacím řádem.  Tento ubytovací řád zpřesňuje a vysvětluje  podmínky ubytování  ve smlouvě potvrzujete , že jste jej četli a souhlasíte s ním. Ubytovací řád  je  platný ke dni uzavření ubytovací smlouvy, je pro hosta i pro ubytovatele závazný a ubytovatel i ubytovaný s ním souhlasí a uhrazením rezervace a podpisem smlouvy se zavazuje jej dodržovat .

 PAMATUJTE ,ŽE HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU JE OD LESA .

1.
Host při nástupu k ubytování předloží osobní doklady  k zapsání do ubytovací knihy (tím jsou myšleni všichni ubytovaní – vyžaduje to město Nová Pec a je to podmínka ubytování) Doporučujeme však tento soupis zaslat před nástupem na ubytování, urychlíte tím výrazně předání objektu .  Podmínka ubytování je uhrazení všech smluvních závazků . Jestliže některý z hostů přijede do objektu později je povinen nahlásit svoje údaje nejpozději do 24 hodin  a to telefonicky  nebo na e mail uvedený v ubytovací smlouvě . Host je oprávněn ubytovat se první den pobytu nejdříve od 14.00 hodin a nejpozději do 17.00 hodin daného dne, není-li dohodnuto jinak.  Poslední den pobytu   ubytovaný opustí   objekt  do  10.00 hodin  . Pokud tak host neučiní ve stanovené době, může mu ubytovatel účtovat pobyt i za následující den( bude odečteno z kauce ) . Prosíme o dodržování těchto časů , plánujeme si tak i náš čas a potřebujeme také  čas na úklid pro další hosty  .

2.
Poplatky za energie , služby a ubytovací poplatky:

Elektřina:  Při nástupu a po skončení bude odečtena spotřeba el. energie a vyúčtována ve výši 2,90 za 1 kWh v nízkém tarifu (NT)a 5,50 ve vysokém tarifu(VT) . Nízký tarif je sepnut po dobu 20 hod  denně. Cena za elektrickou energii  bude odečtena z kauce .
Stočné : u objektu je 20 m3 septik , který je nutno vyvážet a je pouze na Vás jak budete s vodou šetřit. Cena za 1 m3 odvozu s likvidací v čističce v Nové Peci je 400 Kč za 1 m3 . V objektu je vodoměr ,ze kterého bude při nástupu a po  skončení pobytu   odečteno kolik  do septiku odteklo  a plná cena za stočné dle vodoměru bude  odečtena dle spotřeby z kauce .JE JEN NA VÁS ,JAK BUDETE S VODOU ŠETŘIT .
Úklid: úklid za celý objekt je 3.000,-  bez ohledu na délku pobytu  a  bude  odečten  z kauce. V ceně úklidu není úklid kuchyně ,lednic , mytí nádobí , umytí trouby a spotřebičů ,desek ,obkladů  atd.  , kuchyň a její vybavení  je nutno předat ve stavu v jakém byla přebírána. 
Ubytovací poplatek : 21 Kč za osobu a den je již zahrnut v ceně ubytování .
Dřevo k topení : ve společenské místnosti  u kamen a dále pak u zadního vchodu jsou k dispozici balíky dřeva  ,které je možno využít  k topení v horkovzdušných kamnech a případně i  na venkovním ohništi  . Cena jednoho balíku je 60 Kč
( jsou účtovány pouze přímé náklady na dřevo bez balení a dopravy a bez jakékoli přirážky) . Spotřeba dřeva bude odečtena z kauce   . Dřevo je možno nasbírat také v lese za hájenkou .Před ubytováním  budou počáteční stavy měřidel energií včetně balíků dřeva zaznamenány do předávacího protokolu objektu  a po ukončení do tohoto protokolu budou zaznamenány konečné stavy .Kopie tohoto protokolu bude dána ubytovanému .Vyúčtování všech těchto poplatků bude na základě tohoto protokolu  odesláno ubytovanému do 5 ti pracovních dnů po skončení ubytování  na e mail uvedený ve smlouvě a  zbylá částka poukázána také nejpozději do 5-ti pracovních dnů na účet ze kterého kauce přišla . V případě , že kauce nepokryje náklady na čerpané energie zavazuje se ubytovaný do 5 ti dnů od zaslání vyúčtování   toto nad rámec kauce doplatit a to na účet na který platil pobyt.
Lůžkoviny: poplatek za lůžkoviny za celý pobyt je 150,- Kč za lůžko - možno mít vlastní ( bude odečteno z kauce )

3.

Při příjezdu obdrží host   klíče od objektu   . Tyto klíče  si host  ponechá ve své dispozici po celou dobu pobytu. K dispozici  jsou 2 sady klíčů . Host je povinen tyto klíče řádně opatrovat. Není oprávněn pořizovat duplikáty klíčů ani umožnit třetí osobě pořídit duplikáty klíčů. Host je povinen klíče odevzdat ubytovateli při odjezdu . V případě ztráty klíčů je host povinen zaplatit ubytovateli smluvní pokutu (náhradu ceny klíčů a náklady na výměnu bezpečnostních  vložek ) ve výši 2.000,-Kč.
4.
Jako hlavní vstup je brán vstup od lesa kde je kolárna a lyžárna ,botník  a  dále následuje  zóna odkud je nutno se do objektu přezouvat. Při vstupu v zimních měsících je nutno boty očistit od sněhu ještě venku a nechávat je v kolárně nebo v prostoru čistící zóny   . 
Je přísný zákaz vstupovat dále bez přezutí  a v celém objektu je povoleno se pohybovat pouze v čistých přezuvkách, domácí obuvi  nebo pantoflích , která nemůže zanechávat na podlahových krytinách čmouhy nebo špínu  a na kobercích v chodbě nečistoty . Na přední verandu je možno vstupovat v obuvi ,ale dále za druhými dveřmi je vstup bez přezutí opět zakázán.
5.
Klienti se během pobytu nemohou měnit (pobyt mohou absolvovat pouze osoby řádně zapsané v ubytovací knize) nebo je potřeba toto předem nahlásit nebo nahlásit změnu ubytovaných .

6.
Host má právo na parkování osobního vozidla(vozidel) na místě k tomu určeném zdarma. Ubytovatel neprovozuje hlídané parkoviště a neodpovídá tak za škodu způsobenou na dopravních prostředcích a věcech v nich ponechaných ani nenese zodpovědnost za škody způsobené zvěří nebo zvířaty obecně  nebo pádem stromu .

7.
Při prvním příchodu do  objektu je host povinen zkontrolovat s běžnou opatrností , že je bez zjevných závad, případné zjištěné závady neprodleně hlásit ubytovateli , vzniknou-li jakékoli závady v průběhu ubytování , tyto opět neprodleně( do max 12-ti hodin) nahlásit .

8.
Při odchodu z objektu  je poslední odchozí  vždy povinen zavřít okna a vodovodní kohoutky, vypnout elektrické spotřebiče,  zhasnout světla a zamknout všechny vstupní dveře  objektu .   Host odpovídá za škodu na zařízení  objektu , pokud došlo k jeho ztrátě či poškození v případě, že  objekt nebyl hostem řádně uzamčen. Zcela zakázáno je používání elektrických spotřebičů, které produkují teplo a můžou být příčinou požáru  (tj. např. vlastní  rychlovarné konvice, ponorné ohřívače ,přímotopy atd) . Rychlovarnou konvici v kuchyni vždy po použití  umisťovat mimo základnu a to vždy a pokaždé  po celou dobu pobytu.
 
9.
Host odpovídá  za poškození či ztrátu vybavení apartmánu, ke které došlo v průběhu jeho pobytu a je povinen způsobenou škodu uhradit ubytovateli.
V  objektu  mohou být ubytovány pouze osoby které nejsou postiženyzávažnými  infekčními nemocemi, v karanténě a  pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek.
Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10ti let  v objektu  bez dozoru osoby starší 18ti let.  .Hosté nejsou oprávněni vodit do  objektu  neubytované osoby, zvířata a umožnit komukoli vstup do  objektu , či nechat jakoukoli neubytovanou osobu přespat či stanovat na pozemku .Vyjímku tvoří známí ,  kteří za nimi přijdou na krátkodobou návštěvu .
Ve všech prostorách domu je přísně zakázáno kouření a používání otevřeného ohně!
Host nesmí používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží k osobní hygieně, tj. holicích strojků, vysoušečů vlasů a podobně. 
10.
K dispozici je gril ( dřevěné uhlí není součástí a je nutno si privézt vlastní). Gril je nutno nechat řádně vyhasnout a teprve potom jej uklízet do boudy ( prosíme o důslednou kontrolu aby v grilu nebylo při úklidu ještě žhavé uhlí ). Grilování je povoleno pouze na trávě a to proto  aby nedošlo ke znečištění kamenné dlažby  tukem z grilování . Udržovat pořádek, odpadky shromažďovat na místě k tomu určeném, což je vedle boudy nad hájenkou .  

11.
V době od 22.00 do 7.00 hodin je host povinen dodržovat noční klid.
PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ JAKÉKOLI PYROTECHNIKY !!!! 
PŘÍSNÝ ZÁKAZ HLASITÉ REPRODUKOVANÉ HUDBY NEBO HLASITÝCH PROJEVŮ
 .


12.
Jako pronajímatelé si vyhrazujeme právo okamžitě ukončit pobyt nebo zrušit pobyt  v případě, že:
Na pobyt nastoupí počet osob přesahující buď celkovou kapacitu objektu, nebo vyšší počet osob, než byl nahlášen.
Dojde ke svévolnému zvýšení nebo výměně osob během doby pobytu (bez vědomí ubytovatele).
Dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně uvnitř objektu nebo zjištění používání vlastních přímotopů nebo jakýchkoli zdrojů tepla .
Ubytovatel zjistí pobyt jakéhokoliv domácího zvířete byť i malého .
Klient nastoupí na pobyt pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných nebo psychotropních látek.
Ve všech případech nevzniká právo na vrácení nespotřebované platby za služby.

13.
Před  nástupem na pobyt je společně s doplatkem hrazena také kauce  ve výši 1.000,-Kč na  osobu ( při pobytu   od 1.10 do 30.4 ) nebo 500,- Kč na osobu ( při pobytu od  1.5-30.9 ).  Kauce se vrací  po odečtení poplatků , služeb a případných škod  po ukončení  ukončení pobytu do 5-ti pracovních dnů na účet z kterého byla uhrazena .
Bude-li vzniklá škoda vyšší než kauce, je host povinen tento rozdíl ubytovateli uhradit do 5 ti pracovních dnů od výzvy a to  ihned při ukončení pobytu nebo v případě že škoda je zjištěna po odjezdu tak na bankovní účet ubytovatele  . Drobné nehody typu rozbité skleničky, talíře nebo hrnečku strhávány samozřejmě nebudou.

14.
Hájenka je předána ubytovatelem vždy uklizená ve stavu způsobilém k řádnému užívání s čistým povlečením na pokojích dle počtu nahlášených osob a uklizenou kuchyní a čistým nádobím . Případné závady, poruchy, reklamace či poškození vybavení i objektu je nutné ohlásit ubytovateli bez prodlení, aby bylo možné sjednat nápravu v dostatečném časovém předstihu před příjezdem nových klientů nebo ideálně ihned v průběhu vašeho pobytu .
Výměny žárovek je povinen ubytovaný provádět sám  a jsou k dispozici v kuchyňské lince .
Zákazník je povinen udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách i okolí  .Po odjezdu je prováděn úklid celého objektu mimo kuchyně. Kuchyň je povinen ubytovaný předat s umytým nádobím a ve stavu v jakém byla na začátku ubytování .V případě že  kuchyň bude vyžadovat úklid popřípadě mytí nádobí, bude za toto účtována částka 500,- Kč která bude stržena z kauce. Během pobytu je nutné zajistit ochranu vybavení a zařízení objektu proti poškození, zejména pak postele a sedací soupravu proti mechanickému poškození skákáním a znečištěním dětmi.

15.
Bez výslovného souhlasu ubytovatele není možné provádět změny v prostorách objektu (stěhování nábytku, přemisťování vybavení a pod.).
Pokud dojde ke škodě takového rozsahu, že bude objekt vyřazen z provozu, je zákazník povinen mimo jiné za dobu prováděných oprav uhradit i ušlý zisk majiteli podle platného ceníku za dané období.
Provozovatel si tímto vyhrazuje právo vstoupit do objektu během pobytu hostů za účelem kontroly dodržování podmínek.

16.
V hájence a objektu nejsou povolená domácí zvířata a to ani malá nebo drobná .

17.
Kola a lyže si uschovejte nejlépe v lyžárně a kolárně uvnitř objektu  Pamatujte , že jste sice na konci světa, ale i zde může dojít ke krádeži.
V kolárně je k dispozici kompresor s tlakoměrem, po použití jej ukliďte zase na své místo.

18.

Upozorňujeme , že všechny  postele v hájence  jsou dimenzovány výrobcem na zatížení 120 kg .

19.
Venkovní ohniště je trvale k dispozici , ale je zakázáno rozdělávat větší ohně a to  zvláště v letním období a obdobích sucha( po parku jezdí ochranáři a při zjištění většího ohně může být udělena pokuta) .

20.
V objektu v přízemí a v patře jsou hasicí přístroje a neváhejte je v případě potřeby použít.

22.Pojištění pobytů
Objednaný pobyt využívají klienti na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu rekreačního pobytu, stejně jako za škody (předčasné ukončení pobytu) způsobené přírodními živly (mráz, sníh, led,voda, vítr a pod.) či katastrofami a za škody s těmito událostmi neodpovídáme. Objekt má  pojištění odpovědnosti za škody u pojišťovny Allianz.
Doporučujeme Vám však  před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění které bude vyhovovat vašim individuálním požadavkům, zvláště s důrazem na pojištění vašich jízdních kol.

21.
V průběhu pobytu může správce hájenky nebo majitel  přijet  sekat trávu nebo provést opravu kterou ubytovaný hlásil jako závadu  a to v čase od 9.00 do 17.00 hod  nebo po dohodě s ubytovanými i v jiný čas.

22.
Odpadky z objektu:
Pod kuchyňskou linkou jsou dva odpadkové koše a kýbl na sklo  – třídí se plasty ,směsný odpad ( vše ostatní) a sklo . Pytle do košů jsou v kuchyňské lince pod dřezem . Plné pytle vyneste do kontejneru které jsou vedle boudy ,sklo do nádoby  která je také vedle boudy a biologický odpad a   popel  z kamen   do komposteru ,  který je za plotem za  boudou.

23.
Co budete mít na pokojích při nástupu na pobyt a je v ceně ubytování:
Vybavení koupelny a WC: 1 x toal.papír a ručník na osobu a týden . Nádobka s tekutým mýdlem na ruce  na umyvadle, sprchový gel se nedává (každý používá svůj individuální) .Na pokoji pytlík v odpadkovém koši a čisté povlečení v pokojích .

24.
Voda je z 40-ti metrového skalního  vrtu , a je pitná .( viz atest v kuchyni).

25.
Upozorňujeme, že jste uprostřed  lesů v hájence v přímém kontaktu s přírodou  a je možné , že když necháváte otevřené okno může se dovnitř dostat nezvaný host v podobě myšky nebo pavouka nebo jiné lesní zvířátko . V kuchyňské lince dole pod dřezem v uzavřené  krabičce   jsou k dispozici pastičky na myši k případnému použití.

26.
Zákaz ponechávat jakékoli hořlavé předměty ve vzdálenosti bližší než 15 cm od elektrických přímotopů v objektu  a  sušení  prádla na elektrických přímotopech . Zákaz nechávat sušit prádlo nad rozpálenými kamny ve společenské místnosti a opustit objekt .

27.
Při topení v horkovzdušných kamnech ve společenské místnosti  nenechávat v dosahu 0,5 m žádné hořlavé předměty nebo nádoby se dřevem . Popel z kamen patří do komposteru za boudou nad hájenkou ( pouze studený popel). V žádném případě jej nesypte do pytlů .

28.
V zimních měsících se vytápí pouze pokoje a jídelna  se společenskou místností , na chodbách hájenky se netopí . Ve společenské místnosti a kuchyni  je kamenná podlaha z mramorové hlažby  a doporučujeme si v zimních měsících přivézt teplejší přezutí.
29.
Ubytovatel neručí za problémy a potíže  způsobené po dobu pobytu  vyšší mocí a nevzniká  za těchto podmínek nátok na slevy nebo vrácení  peněz za pobyt .

30.
V objektu je k dispozici v kuchyni sůl a základní koření , doporučujeme si sebou na pobyt vzít utěrky , svoje koření které preferujete a cukr  . V kuchyni někdo nechává po skončení pobytu potraviny , které nespotřeboval( zbytky koření,cukr , brambůrky atd ) pro další návštěvníky ,což vítáme a vše co v kuchyni najdete je Vám také k dispozici. Nenechávejte však jakékoli načaté potraviny, které podléhají v řádech dnů zkáze  .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÁJENKA NENÍ VHODNÁ PRO OSLAVY, SVATBY, PARTY A PODOBNÉ AKCE. Nacházíte se v krásné a ještě civilizací méně dotčené části naší země a užíjte si zde ticho, klid a čerpejte nové síly . Věříme , že pravidla chování v objektu   jsou standardní   a  nepožadujeme nic výjimečného .  
V případě , že u ubytovacím řádem souhlasíte  a respektujete jej  , rádi Vás  v hájence uvítáme ????.

Aktuální a platný ubytovací řád je trvale zveřejněn spolu se vzorem ubytovací smlouvy na našich domovských stránkách www.ubytovani-sumava-stozec.cz